Trening o monitoringu ljudskih prava je sprovoden u okviru projekta „Poštovanje ženskih ljudskih prava-odgovornost zajednice“ , koji ima za cilj obezbjeđivanje efektivne zaštite žena žrtava nasilja u skladu  sa standardima, sa OCD kao ključnim akterima razvoja lokalnih politika i dobre prakse, kroz  dijalog s vladinim tijelima u procesu kreiranja javnih politika i uspostavljanje nezavisnih mehanizama praćenja i kontrole  u oblasti  zaštite od nasilja u porodici u Pljevljima.

Obuka je koncipirana da odgovori na sljedeće ciljeve:

-Povećanje nivoa informisanosti i znanja učesnica o politikama i zakonima u oblasti zaštite od nasilja u porodici, kao i mehanizmima za njihou zaštitu

-Podrška učesnicama obuke da se razviju vještine za sprovođenje kvalitetnih analiza relevantnih politika i prepoznavanje dispariteta i polja za moguću intervenciju

-Osposobljavanje učesnica da samostalno vrše monitoring ljudskih prava.

Učesnice treninga su kroz trodnevan trening imale priliku da se upoznaju sa konceptom i ulogom i značajem građanskih akcija koje su posvećene monitoringu ljudskih prava, da spoznaju karakteristike monitoringa ljudskih prava u odnosu na klasična istraživanja u ovoj oblasti, da prouče elemente monitoringa i da vježbaju praktičnu primjenu, zatim da se upoznaju sa mehanizmima i institucijama koje trebaju biti uključene u proces i ključnim dokumentima na kojima se inicijative razvijaju.

Tokom obuke učesnice su bile u prilici da prođu kroz proces monitoringa ljudskih prava „korak po korak“, i kroz praktičan rad razviju znanja  i vještine za

-Formulisanje i izbor predmeta monitoringa;

-Identifikovanje istraživačkih problema u okvirima izabranog predmeta monitoringa;

-Formulisanje istraživačkih pitanja za posebne probleme;

-Izbor istraživačkih metoda i način njihovog korišćenja- razrada instrumenata za prikupljanje informacija i

-Analizu pravnih propisa.

Učesnice su takođe upoznate sa formom i strukturom izvještaja o monitoringu ljudskih prava, kroz teorijsko izlaganje i prikazivanje primjera izvještaja koji su do sada realizovani.

Što se tiče metodologije, kombinovano je više tehnika, kako bi se obezbijedio što kvalitetniji proces prenosa i razmjene znanja. Prvi dan, koji je bio posvećen uvodu u temu uključio je najviše teorije i diskusije u plenumu, sa prezentacijom i edukativnim materijalima koji su unaprijed pripremljeni i podijeljeni učesnicama. Drugi i treći dan su koncipirani da se baziraju na praktičnom radu, što se sastojalo iz inicijalnog inputa od strane trenera, rad u malim grupama, te prezentacije i diskusije u plenumu.

Nakon uspješno realizovane obuke učesnice su značajno povećale nivo znanja i vještina iz oblasti monitoringa ljudskih prava, uključujući:

-prikupljanje podataka o vrsti i razmjeri kršenja ljudskih prava u oblasti zaštite od nasilja u porodici;

-analizu prikupljenih podataka i njihovo upoređivanje sa standardima postavljenim ustavom, ratifikovanim međunarodnim dokumentima ili zakonima (prema hijerarhiji pravnih propisa);

-identifikovanje uzroka kršenja ljudskih prava i formulisanje preporuka za promjene koje bi dovele do poboljšanja stanja;

-pripremu izvještaja o monitoringu ljudskih prava u skladu sa standardima i najboljom praksom i:

-prikupljanje materijala potrebnog za buduće djelovanje.