NVO ,,Bona Fide” 18 godina u misiji protiiv nasilja i diskriminacije

Otvoreni centar ,,Bona Fide” je nevladina organizacija osnovana novembra 1999. godine kao prva nevladina organizacija na sjeveru Crne Gore. Grupa aktivistkinja osnovala je  nevladinu organizaciju koja je imala jedan glavni cilj: spriječiti kršenje ljudskih prava sa posebnim osvrtom na promociju i zaštitu ženskih prava i sprječavanje nasilja u porodici.

Misija otvorenog centra ,,Bona Fide” je otklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije kroz obrazovne programe, pomoć i podršku žrtvama nasilja, saradnju sa institucijama i promocija i zaštita ženskih prava. Rad organizacije podrazumijeva:

 • Promociju i zaštitu ljudskih prava
 • Suzbijanje muškog nasilja nad ženama i djecom u Pljevljima i Crnoj Gori
 • Unapređenje socio-ekonomskog života žena pripadnica ranjivih kategorija
 • Promociju i zaštitu prava žena i djece pripadnika manjinskih naroda i etničkih grupa
 • Upoznavanje javnosti sa problemima i položajem samohranih majki i njihove djece
 • Socijalne programe i akcije pomoći stanovništvu i izbjeglicama
 • Organizovano djelovanje za poboljšanje kvaliteta života samohranih majki i njihove djece
 • Organizovano djelovanje za poboljšanje kvaliteta života žena na selu
 • Pokretanje naučno-istraživačkih projekata vezanih za položaj i potrebe žena i njihove djece
 • Aktivno učestvovanje u svim raspravama o socijalno zdravstvenoj, obrazovnoj i kulturnoj politici sa ciljem uticaja na promjenu položaja žena i njihove djece u društvu i promjenu zakonske regulative
 • Organizovanje ženskih radionica, treninga, seminara, okruglih stolova.
 • Kontinuirano informisanje o temama i aktivnostima kojima se organizacija bavi
 • Saradnja sa srodnim NVO, udruženjima, ustanovama u zemlji i inostranstvu

Članovi organizacije ,,Bona Fide” posnosno ističu da je svaki od zasebnih slučajeva pružene pomoći ugroženim ženama na kraju imao jedan isti rezultat: ekonomsko i socijalno osnaživanje i osamostaljivanje ugroženih žena, kroz pružanje pravne i psihološke podrške, obuke, radionice i treninge.

Za svojih 18 godina poslovanja, organizacija je doprinjela kako edukaciji, tako i demokratizaciji i kreiranju mira, usvajanju kulture nenasilja i ravnopravnog poretka žena i muškaraca u našoj, i dalje u velikoj mjeri, patrijarhalnoj i tradicionalnoj sredini.

Rezultati 18 godina rada govore o da je organizacija uspjela u svojim namjerama:

 • Rad kreativne radionice, gdje je 78 žena sa sela i samohranih majki, uz pomoć program koji je podrazumijevao sticanje znanja i vještina, unaprijedilo svoj ekonomski status kroz prodajom ručnih radova
 • Osnivanje agencije za čišćenje u okviru centra u kojoj je stalno ili povremeno angažovano 20 žena
 • 36 radionica na temu ekonomskog položaja žena Pljevalja
 • 8 tribina, okruglih stolova
 • 10 radio-televizijskih emisija
 • Uspostavljena saradnja sa turističkom organizacijom
 • Početak rada preduzeća za prodaju suvenira i ručnih radova žena iz kreativne radionice Otvorenog centra

Međutim, kako je skromnost vrlina velikih, iz ,,Bona Fide” kažu da, premda je dosta toga učinjeno, ipak može još više i još bolje, i upravo to je ono što ih motiviše da svakog dana napreduju i teže ka tome ne samo da se pomogne što većem broju ugroženih žena, već da jednog dana neophodnost pomoći ženama u Crnoj Gori postane prošlost.

Grupa, nadasve, entuzijastičnih žena, koje krasi neopisiva pozitivna energija i volja su ono zbog čega organizacija neće stati sa svojim radom do onog momenta kada će se stvoriti okruženje u kojem će sve žene u Crnoj Gori imati jednake mogućnosti, jednaka prava i jednake uslove za život i rad.