Ključne aktivnosti Monitoringa sprovođenja zakonske regulative u oblasti  zaštite od nasilja u porodici će započeti nakon treninga za članice Watshdog timova na temu monitoringa ženskih ljudskih prava.

Tokom prethodnog perioda izvršene su određene pripremne radnje koje su predstavljale upoznavanje ključnih aktera sa svrhom i planom monitoringa. Sabina Talović je uspostavila kontakte kroz sastanke i neformalne susrete sa predstavnicima svih  relevantnih službi (policije, pravosuđa i Centra za socijalni rad). Tom prolikom ih je upoznala sa planiranim aktivnostima i samim projektom i obavijestila da će sredinom avgusta uputiti zvanične dopise u svrhu dobijanja informacija ključnih za planirano istraživanje.

Lista potrebnih pitanja će se definisati tokom treninga o monitoringu ženskih ljudskih prava, koji će se realizovati u periodu od 10.08.2018. godine do 12.08.2018. godine

 

Monitoring lokalnih javnih politika u oblasti nasilja u porodici podrazumijeva analizu lokalnih akcionih planova koje u sebi sadrže mjere u oblasti zaštite od nasilja, kao i opšti pregled medjunarodne i domaće legislative relevantne za ovu oblast. Fokus monitornga je dat na Lokalni plan za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Pljevlja i Lokalni plan za unapređenje socijalne inkluzije / razvoj usluga socijalne.

Aktivnost je započeta u drugoj polovini jula, nakon konsultacija sa esperticama/trenericama koje će sprovoditi obuku članica Watchdog tima – o monitoringu ženskih ljudskih prava. Shodno konsultacijama, prvi dio zadatka se odnosio na izradu pregleda domaćeg i međunarodnog zakonodavnog okvira i relevantnih standarda. Sprovođenje ove aktivnosti je u toku, a biće završena zaključno sa 9. avgustom kako bi se dobijeni materijal koristio tokom treninga planiranog za naredni vikend.

Članice tima trenutno analiziraju dva, prethodno navedena lokalna akciona plana i pripremaju radni materijal koji bi olakšao dizajniranje metodologije monitoringa, koja će se kroz praktičan rad osmisliti tokom treninga.